Viden i Skolen (VIS), (4+4 eller 5+3)

Ph.d.-skolen Graduate School, Arts, Faculty of Arts, Aarhus Universitet opslår under forudsætning af fornøden bevilling i samarbejde med University College Nordjylland og Region Nordjyllands kommuner optil 2 ph.d.-stipendier i Viden i Skolen (VIS) til besættelse pr. 1. marts 2018 for en periode på indtil 3 år (5+3) eller for en periode på indtil 4 år (4+4). Det forventes, at kandidaten, der tildeles stipendiet, vil kunne påbegynde ph.d.-studiet pr. 1. marts 2018.

Ph.d.-stipendiet samfinansieres mellem de 3 ovenstående parter.

Ph.d.-stipendiet opslås med særligt henblik på viden i folkeskolen. Stipendiaterne vil forskningsmæssigt blive tilknyttet Nationalt Center for Skoleforskning, Danmarks institut for Pædagogik og Uddannelse (DPU), Aarhus Universitet samt det praksisnære forskningsprogram, Professionsudvikling og Uddannelsesforskning, University College Nordjylland. Ligeledes tilbydes stipendiaterne praksisforankring på skoler i en eller flere nordjyske kommuner samt få institutarbejdsforpligtelsen delt mellem læreruddannelsen på University College Nordjylland og en af DPU’s afdelinger.

Der kan ansøges om gennemførelse af et ph.d.-projekt inden for følgende forskningsområder:

  • Professionsforskning og professionsudvikling i skolen
  • Undervisnings- og læringsstrategier, f.eks. feedback og formativ vurdering, selvreguleret læring og læringsudbytte
  • Fagdidaktik  
  • Entreprenørskab i skolen, herunder anvendelse af digitale medier
  • Livsduelighed
  • Specialpædagogik i skolen
  • Ledelse og organisationsudvikling i skolen

Metodisk forventes det, at der anvendes mixed methods.

Ph.d.-studiet gennemføres iht. gældende regler for ph.d.-uddannelsen, pt. bekendtgørelse af 27. august 2013 om ph.d.-uddannelsen ved universiteterne og visse kunstneriske uddannelsesinstitutioner (ph.d.-bekendtgørelsen): http://talent.au.dk/phd/arts/rulesandforms/thephddegreeprogramme/

Beskrivelse af ph.d.-skolens forskeruddannelse: http://talent.au.dk/phd/arts/phdstudystructure/

Retningslinjer for ph.d.-studiet ved ph.d.-skolen Graduate School, Arts: http://talent.au.dk/phd/arts/rulesandforms/thephddegreeprogramme/

Ph.d.-stipendiaterne indskrives som ph.d.-studerende ved Graduate School, Arts, Faculty of Arts, Aarhus Universitet med henblik på gennemførelse af ph.d.-studiet ved Nationalt Center for Skoleforskning, Danmarks institut for Pædagogik og Uddannelse, Aarhus Universitet.

Ph.d.-stipendiaterne forventes tilknyttes ph.d.-programmet Didaktik, men afhængig af projektets indhold kan det evt. tilknyttes et andet program.

Ph.d.-stipendiaterne får arbejdssted dels på University College Nordjylland (UCN) og dels på Nationalt Center for Skoleforskning (NCS), Danmarks institut for Pædagogik og Uddannelse, Aarhus Universitet.

Stipendiaterne har i gennemsnit ca. 2-3 dage om ugen på UCN (inkl. aftaler og samarbejde med kommuner i Nordjylland) og ca. 2 dage om ugen på DPU med tilknytning på NCS. Hensigten er, at de studerende i VIS indgår i stærke forskningsnetværk på tværs af afdelinger og institutioner, og at de løbende indgår i miljøer, der kan understøtte videndeling til praksis og uddannelser ved UCN.

Ph.d.-studiet forventes at indeholde et længerevarende studieophold ved en udenlandsk institution, jf. retningslinjerne for ph.d.-studiet.

Danmarks institut for Pædagogik og Uddannelses forskningsaktiviteter:
http://edu.au.dk/forskning/omraader/

 

4+4-stipendium

Ansøgning om ph.d.-skolens SU-ph.d.-stipendier (4+4) forudsætter, at ansøger kan dokumentere relevante kvalifikationer inden for ph.d.-projektets faglige område i form af en bachelorgrad samt et års kandidatstudier eller tilsvarende kvalifikationer. Tildeling af SU-ph.d.-stipendium forudsætter, at disse kvalifikationer er erhvervet senest 28. februar 2018.

Ansøgere, som ved ansøgningsfristen har erhvervet 60 ECTS-point på kandidatuddannelsen, og ansøgere, som ved eksamen efter ansøgningsfristen vil erhverve 60 til 90 ECTS-points på kandidatuddannelsen kan søge SU-ph.d.-stipendium. Ansøgere som ved ansøgningsfristen har erhvervet 90 ECTS-point henvises til at søge 5+3 ph.d.-stipendium, såfremt kandidatstudiet er afsluttet senest dagen før ph.d.-studiestart.

Varigheden af ph.d.-studiets del A afhænger af, hvor mange ECTS-point, der vil være optjent ved studiestart. Vurderingen af varigheden sker på grundlag af ansøgningens oplysninger om antal optjente og tilmeldte ECTS-point.

Det er en betingelse, at tilmeldte eksamener bestås for at man kan få tildelt et SU-ph.d.-stipendium.

SU-ph.d.-stipendier tildeles iht. bekendtgørelse af lov om statens uddannelsesstøtte, afsnit II: https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=158626 (SU-loven).

I tilknytning til SU-ph.d.-stipendiet tilbydes stipendiaten lønnet arbejde, i alt 280 timer fordelt over studiets del A. Ansættelse iht. Protokollat om ph.d.-stipendiater, Aftale om aflønning af ph.d.-studerende for arbejdsopgaver i forbindelse med forskeruddannelsen: http://talent.au.dk/phd/arts/rulesandforms/thephddegreeprogramme/

SU-ph.d.-klip og timeløn: http://talent.au.dk/phd/arts/rulesandforms/salary-and-employment/salary-part-a-of-the-4-4-programme/

 

5+3-stipendium

Ansøgning til ph.d.-skolens 3-årige stipendier (5+3) forudsætter, at det 2-årige kandidatstudium (120 ECTS) er afsluttet senest 28. februar 2018.

Ph.d.-stipendiaterne ansættes ved Faculty of Arts, Aarhus Universitet. Ansættelse sker i henhold til overenskomst mellem Finansministeriet og Akademikernes Centralorganisation (se pkt. 6.1.4) og protokollat til AC-overenskomsten om ph.d.-stipendier (se bilag 5). Overenskomsten og protokollatet kan du hente fra: http://talent.au.dk/phd/arts/rulesandforms/thephddegreeprogramme/

Løn: http://talent.au.dk/phd/arts/rulesandforms/salary-and-employment/salary-5-3-programme-and-part-b-of-the-4-4-programme/

 

Ansøgning
Faglig rådgivning i forbindelse med ansøgning om ph.d.-stipendium henvises til ph.d.-programlederen for ph.d.-programmet Didaktik: http://talent.au.dk/phd/arts/contacts/

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til centerleder Lars Qvortrup, Nationalt Center for Skoleforskning, e-mail lq@edu.au.dk, tlf. 27 84 40 05. 

Ansøgning om ph.d.-stipendium og indskrivning til ph.d.-studiet kan kun ske via Aarhus Universitets web-baserede ansøgningsfacilitet.
Vejledning til ansøgningsfaciliteten: http://talent.au.dk/phd/arts/application/application-guide/

 

Ansøgningsfrist: 1. december 2017 kl. 23:59
Ansøgningen mærkes:
2017-23

Aarhus Universitet kan i bedømmelsesprocessen afholde uddybende samtaler med udpegede ansøgere.