Teoretisk Pædagogikum (5+3)

Ph.d.-stipendium inden for Teoretisk Pædagogikum (5+3)

Ph.d.-skolen Graduate School, Arts, Faculty of Arts, Aarhus Universitet opslår hermed under forudsætning af fornøden bevilling et ph.d.-stipendium i Teoretisk Pædagogikum til besættelse pr. 1. december 2017 eller efter aftale for en periode på indtil 3 år (5+3). Det forventes, at kandidaten, der tildeles stipendiet, vil kunne påbegynde ph.d.-studiet pr. 1. december 2017.

Ph.d.-stipendiet opslås som et af fire ph.d.-stipendier i samarbejdet om Teoretisk Pædagogikum. Stipendiaten forventes at have en faglig dialog med de øvrige ph.d.-stipendiater i samarbejdet samt øvrige ph.d.-stipendiater på Center for Undervisningsudvikling og Digitale Medier.

Ph.d.-stipendiet finansieres af samarbejdet om Teoretisk Pædagogikum i samarbejde med Faculty of Arts, Aarhus Universitet.

Teoretisk Pædagogikum

Ansøgere kan skrive sig ind i forhold til et af følgende to emner:

1) Betydningen af tværfaglige kompetencer (jf. gymnasie-reformen) ift. en eller flere fagligheder

Gymnasiereformen nævner fire nye områder, som eleverne skal opnå kompetencer (eller blive ”dannet”) indenfor, men kompetencerne knytter sig ikke til bestemte fag. Tværtimod forventes alle fag at forholde sig til og dermed integrere opbygningen af kompetencerne som en del af faget, de flerfaglige og tværfaglige forløb. De fire kompetenceområder er Kreative og innovative kompetencer, Globale kompetencer, Digitale kompetencer og Karriere-kompetencer, se §29 i ”Lov om gymnasiale uddannelser”, lov nr. 1716 af 27/12-2016, https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=186027#id04b6cba9-d664-4f03-aeea-990410ed1cb8.

Ph.d.-projektet skal undersøge betydningen for en eller flere fagligheder af en eller flere af disse tværfaglige kompetenceområder, herunder hvordan disse kompetencer kan indskrives i undervisningen og integreres i enkelt-faglige, flerfaglige og/eller tværfaglige forløb.

Vi ser gerne ansøgere, der har indsigt i og/eller erfaringer fra en gymnasial uddannelse.

Vi vil prioritere ansøgninger, som også indeholder et empirisk baseret projekt.

2) Potentialer og udfordringer i elev-involverende undervisningsformer

I disse år er der fokus på, hvordan eleverne kan ”aktiveres” i undervisningen. Dogmet er, at ”den der arbejder med stoffet også er den der lærer noget”. Ph.d.-projektet skal belyse potentialerne og udfordringerne i denne måde at organisere undervisning på – begge dele belyst ud fra både elev- og lærerside.

·         Hvilke strategier er anvendt?

·         Hvordan fungerer de?

·         Hvad er hhv. lærernes og elevernes erfaringer.

Vi ser gerne, at Ph.d.-projektet omfatter såvel en kvantitativ og en kvalitativ del. 

Vi ser gerne ansøgere, der har indsigt i og/eller erfaringer fra en gymnasial uddannelse.

Det overordnede opslag for samarbejdet kan ses på denne hjemmeside: http://academicpositions.dk/ad/university-of-southern-denmark/2017/ph-d-stipendier-teoretisk-paedagogikum/100744

Ph.d.-studiet gennemføres iht. gældende regler for ph.d.-uddannelsen, pt. bekendtgørelse af 27. august 2013 om ph.d.-uddannelsen ved universiteterne og visse kunstneriske uddannelsesinstitutioner (ph.d.-bekendtgørelsen): http://talent.au.dk/phd/arts/rulesandforms/thephddegreeprogramme/

Beskrivelse af ph.d.-skolens forskeruddannelse: http://talent.au.dk/phd/arts/phdstudystructure/

Retningslinjer for ph.d.-studiet ved ph.d.-skolen Graduate School, Arts: http://talent.au.dk/phd/arts/rulesandforms/thephddegreeprogramme/

Ph.d.-stipendiaten indskrives som ph.d.-studerende ved Graduate School, Arts, Faculty of Arts, Aarhus Universitet med henblik på gennemførelse af ph.d.-studiet ved Center for Undervisningsudvikling og Digitale Medier, Aarhus Universitet.

Ph.d.-stipendiaten forventes tilknyttet ph.d.-programmet i Didaktik, men afhængig af projektets indhold kan det evt. tilknyttes et andet program.

Ph.d.-stipendiaten ansættes på Aarhus Universitet med arbejdssted på Center for Undervisningsudvikling og Digitale Medier. Der forventes normal, daglig tilstedeværelse på centret.

Ph.d.-studiet forventes at indeholde et længerevarende studieophold ved en udenlandsk institution, jf. retningslinjerne for ph.d.-studiet.

Center for Undervisningsudvikling og Digitale Mediers forskningsaktiviteter:
http://tdm.au.dk/forskning/forskningsprojekter/

5+3-stipendium

Ansøgning til ph.d.-skolens 3-årige stipendier (5+3) forudsætter, at det 2-årige kandidatstudium (120 ECTS) er afsluttet senest 31. oktober 2017.

Ansættelse sker i henhold til overenskomst mellem Finansministeriet og Akademikernes Centralorganisation (se pkt. 6.1.4) og protokollat til AC-overenskomsten om ph.d.-stipendier (se bilag 5). Overenskomsten og protokollatet kan hentes her: http://talent.au.dk/phd/arts/rulesandforms/thephddegreeprogramme/

Oplysninger vedr. løn kan ses her: http://talent.au.dk/phd/arts/rulesandforms/salary-and-employment/salary-5-3-programme-and-part-b-of-the-4-4-programme/

Ansøgning

Henvendelse om opslaget kan rettes til

  • Centerleder Arne Kjær <akjar@tdm.au.dk>, tlf. 2899 2359
  • Vicecenterleder Tina Bering Keiding <keiding@tdm.au.dk>, tlf. 2442 4656
  • Forskningsprogramleder Christian Dalsgaard <cdalsgaard@tdm.au.dk>, tlf. 2166 4955


Ansøgning om ph.d.-stipendium og indskrivning til ph.d.-studiet kan kun ske via Aarhus Universitets web-baserede ansøgningsfacilitet. Ansøgningsfaciliteten åbner først en måned før ansøgningsfristens udløb (dvs. 1. september 2017).

Vejledning til ansøgningsfaciliteten:  http://talent.au.dk/phd/arts/application/application-guide/

Ansøgningsfrist:  1. oktober 2017 kl. 23:59
Ansøgningen mærkes:  2017-18

 

Aarhus Universitet kan i bedømmelsesprocessen afholde uddybende samtaler med udpegede ansøgere.