Effekten af PALS programmet på danske skolebørns trivsel, læring og adfærd (5+3)

Ph.d.-stipendium i effekten af PALS programmet på danske skolebørns trivsel, læring og adfærd (5+3)

Ph.d.-skolen Graduate School, Arts, Faculty of Arts, Aarhus Universitet opslår under forudsætning af fornøden bevilling i samarbejde med VIA University College og Holstebro Kommune et ph.d.-stipendium i effekten af Positiv Adfærd i Læring og Samspil (PALS) programmet på danske skolebørns trivsel, læring og adfærd til besættelse pr. 1. september 2017 for en periode på indtil 3 år (5+3). Det forventes, at kandidaten, der tildeles stipendiet, vil kunne påbegynde ph.d.-studiet pr. 1. september 2017.

Ph.d.-stipendiet samfinansieres mellem de 3 ovenstående parter.

Forskningsprojektet har til formål at undersøge effekten af PALS programmet på børns trivsel og læring i en dansk skole- og fritidskontekst. Projektets hensigt er at undersøge effekten af PALS programmet i forhold til skabe øget læring og trivsel i og uden for klasseværelset, samt forebygge aggressiv og forstyrrende adfærd blandt skoleeleverne.

Projektet tilstræbes høj praksisrelevans og tager derfor sit udspring i et samarbejde imellem PALS-nøglepersoner i Holstebro Kommune, VIA University College og DPU, Aarhus Universitet.

Det er en forudsætning, at ansøger kan dansk for at gennemføre projektet.

 

Ph.d.-studiet gennemføres iht. gældende regler for ph.d.-uddannelsen, pt. bekendtgørelse af 27. august 2013 om ph.d.-uddannelsen ved universiteterne og visse kunstneriske uddannelsesinstitutioner (ph.d.-bekendtgørelsen): http://talent.au.dk/phd/arts/rulesandforms/thephddegreeprogramme/

Beskrivelse af ph.d.-skolens forskeruddannelse: http://talent.au.dk/phd/arts/phdstudystructure/

Retningslinjer for ph.d.-studiet ved ph.d.-skolen Graduate School, Arts: http://talent.au.dk/phd/arts/rulesandforms/thephddegreeprogramme/

Ph.d.-stipendiaten indskrives som ph.d.-studerende ved Graduate School, Arts, Faculty of Arts, Aarhus Universitet med henblik på gennemførelse af ph.d.-studiet ved Danmarks institut for Pædagogik og Uddannelse, Aarhus Universitet.

Ph.d.-stipendiaten tilknyttes ph.d.-programmet Læring og Pædagogik.

Ph.d.-stipendiaten ansættes på Aarhus Universitet med arbejdssted dels på Danmarks institut for Pædagogik og Uddannelse, Aarhus Universitet og dels på Metodecenter for Velfærd i Holstebro, der er et samarbejde mellem VIA University College og Holstebro Kommune. Som udgangspunkt er fordelingen af arbejdstiden 75% ved Danmarks institut for Pædagogik og Uddannelse og 25% ved Metodecenter for Velfærd i Holstebro set over den samlede studieperiode. Den specifikke fordeling aftales ved studiestart. Der forventes normal, daglig tilstedeværelse på arbejdsstedet.

Ph.d.-studiet forventes at indeholde et længerevarende studieophold ved en udenlandsk institution, jf. retningslinjerne for ph.d.-studiet.

Danmarks institut for Pædagogik og Uddannelses forskningsaktiviteter:
http://edu.au.dk/forskning/omraader/

 

5+3-stipendium

Ansøgning til ph.d.-skolens 3-årige stipendier (5+3) forudsætter, at ansøgningen inden ansøgningsfristens udløb vedlægges dokumentation for indlevering af kandidatspecialet, og at det 2-årige kandidatstudium (120 ECTS) er afsluttet senest 31. august 2017.

Ph.d.-stipendiaten ansættes ved Faculty of Arts, Aarhus Universitet. Ansættelse sker i henhold til overenskomst mellem Finansministeriet og Akademikernes Centralorganisation (se pkt. 6.1.4) og protokollat til AC-overenskomsten om ph.d.-stipendier (se bilag 5). Overenskomsten og protokollatet kan du hente fra: http://talent.au.dk/phd/arts/rulesandforms/thephddegreeprogramme/

Løn: http://talent.au.dk/phd/arts/rulesandforms/salary-and-employment/salary-5-3-programme-and-part-b-of-the-4-4-programme/

 

Ansøgning
Faglig rådgivning i forbindelse med ansøgning om ph.d.-stipendium henvises til ph.d.-programlederen for ph.d.-programmet Læring og Pædagogik: http://talent.au.dk/phd/arts/contacts/

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til projektleder Mikael Birkelund Jensen-Johansen, VIA University College, e-mail mbjj@via.dk, tlf. 87 55 33 86.  

Ansøgning om ph.d.-stipendium og indskrivning til ph.d.-studiet kan kun ske via Aarhus Universitets web-baserede ansøgningsfacilitet.
Vejledning til ansøgningsfaciliteten: http://talent.au.dk/phd/arts/application/application-guide/

 

Ansøgningsfrist: 15. marts 2017 kl. 23:59
Ansøgningen mærkes:
2017-10

Aarhus Universitet kan i bedømmelsesprocessen afholde uddybende samtaler med udpegede ansøgere.