Literate Computing for Computational Thinking (4+4 eller 5+3)

Ph.d.-stipendium i Literate Computing for Computational Thinking (4+4 eller 5+3)

Ph.d.-skolen Graduate School, Arts, Faculty of Arts, Aarhus Universitet opslår under forudsætning af fornøden bevilling i samarbejde med Carlsbergfondet et ph.d.-stipendium i Literate Computing for Computational Thinking til besættelse pr. 1. september 2018 for en periode på indtil 3 år (5+3) eller for en periode på indtil 4 år (4+4). Det forventes, at kandidaten, der tildeles stipendiet, vil kunne påbegynde ph.d.-studiet pr. 1. september 2018.

Ph.d.-stipendiet samfinansieres mellem de 2 ovenstående parter.

Ph.d.-stipendiet opslås inden for emner vedrørende Literate Computing for Computational Thinking.

Der er et global fremstød for computational thinking, som baserer sig på en forestilling om en fremtid, hvor alle kan udtrykke sig vha. programmering. I dag er det at bruge og skabe programmer to meget forskellige aktiviteter, og det at omprogrammere eller tilpasse software til individuelle behov er utilgængeligt. Dette er en strukturel umyndiggørelse af computerebrugere, og en grundlæggende barriere for at anvende computational thinking i vores hverdagscomputerbrug.

Med literate computing kan eksekverbar kode væves ind i dokumenter. Forskningspørgsmålet i dette projekt er: Kan værktøjer baseret på literate computing muliggøre computational thinking i fælles aktiviteter i uddannelse og vidensarbejde bedre end traditionelle væktøjer?

Ph.d.-studiet gennemføres iht. gældende regler for ph.d.-uddannelsen, pt. bekendtgørelse af 27. august 2013 om ph.d.-uddannelsen ved universiteterne og visse kunstneriske uddannelsesinstitutioner (ph.d.-bekendtgørelsen): http://talent.au.dk/phd/arts/rulesandforms/thephddegreeprogramme/

Beskrivelse af ph.d.-skolens forskeruddannelse: http://talent.au.dk/phd/arts/phdstudystructure/

Retningslinjer for ph.d.-studiet ved ph.d.-skolen Graduate School, Artshttp://talent.au.dk/phd/arts/rulesandforms/thephddegreeprogramme/

Ph.d.-stipendiaten indskrives som ph.d.-studerende ved Graduate School, Arts, Faculty of Arts, Aarhus Universitet med henblik på gennemførelse af ph.d.-studiet ved Institut for Kommunikation og Kultur, Aarhus Universitet.

Ph.d.-stipendiaten tilknyttes ph.d.-programmet IKT, Medier, Kommunikation og Journalistik.

Ph.d.-stipendiaten får arbejdssted på Institut for Kommunikation og Kultur, Aarhus Universitet. Der forventes normal, daglig tilstedeværelse på instituttet.

Ph.d.-studiet forventes at indeholde et længerevarende studieophold ved en udenlandsk institution, jf. retningslinjerne for ph.d.-studiet.

Institut for Kommunikation og Kulturs forskningsaktiviteter:
http://cc.au.dk/forskning/forskningsprogrammer/

 

4+4-stipendium

Ansøgning om ph.d.-skolens SU-ph.d.-stipendier (4+4) forudsætter, at ansøger kan dokumentere relevante kvalifikationer inden for ph.d.-projektets faglige område i form af en bachelorgrad samt et års kandidatstudier eller tilsvarende kvalifikationer. Tildeling af SU-ph.d.-stipendium forudsætter, at disse kvalifikationer er erhvervet senest 31. august 2018.

Ansøgere, som ved ansøgningsfristen har erhvervet 60 ECTS-point på kandidatuddannelsen, og ansøgere, som ved eksamen efter ansøgningsfristen vil erhverve 60 til 90 ECTS-points på kandidatuddannelsen kan søge SU-ph.d.-stipendium. Ansøgere som ved ansøgningsfristen har erhvervet 90 ECTS-point henvises til at søge 5+3 ph.d.-stipendium, såfremt kandidatstudiet er afsluttet senest dagen før ph.d.-studiestart.

Varigheden af ph.d.-studiets del A afhænger af, hvor mange ECTS-point, der vil være optjent ved studiestart. Vurderingen af varigheden sker på grundlag af ansøgningens oplysninger om antal optjente og tilmeldte ECTS-point.

Det er en betingelse, at tilmeldte eksamener bestås for at man kan få tildelt et SU-ph.d.-stipendium.

SU-ph.d.-stipendier tildeles iht. bekendtgørelse af lov om statens uddannelsesstøtte, afsnit II: https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=192525 (SU-loven).

I tilknytning til SU-ph.d.-stipendiet tilbydes stipendiaten lønnet arbejde, i alt 280 timer fordelt over studiets del A. Ansættelse iht. Protokollat om ph.d.-stipendiater, Aftale om aflønning af ph.d.-studerende for arbejdsopgaver i forbindelse med forskeruddannelsen: http://talent.au.dk/phd/arts/rulesandforms/thephddegreeprogramme/

SU-ph.d.-klip og timeløn: http://talent.au.dk/phd/arts/rulesandforms/salary-and-employment/salary-part-a-of-the-4-4-programme/

 

5+3-stipendium

Ansøgning til ph.d.-skolens 3-årige stipendier (5+3) forudsætter, at det 2-årige kandidatstudium (120 ECTS) er afsluttet senest 31. august 2018.

Ph.d.-stipendiaten ansættes ved Faculty of Arts, Aarhus Universitet. Ansættelse sker i henhold til overenskomst mellem Finansministeriet og Akademikernes Centralorganisation (se pkt. 6.1.4) og protokollat til AC-overenskomsten om ph.d.-stipendier (se bilag 5). Overenskomsten og protokollatet kan du hente fra: http://talent.au.dk/phd/arts/rulesandforms/thephddegreeprogramme/

Løn: http://talent.au.dk/phd/arts/rulesandforms/salary-and-employment/salary-5-3-programme-and-part-b-of-the-4-4-programme/

 

Ansøgning
Faglig rådgivning i forbindelse med ansøgning om ph.d.-stipendium henvises til ph.d.-programlederen for ph.d.-programmet IKT, Medier, Kommunikation og Journalistik: http://talent.au.dk/phd/arts/contacts/

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til lektor Clemens Nylandsted Klokmose, Institut for Kommunikation og Kultur, Center for Avanceret Visualisering og Interaktion, e-mail clemens@cavi.au.dk, tlf. 28 55 64 42. 

Alle ansøgere skal dokumentere kvalifikationer der svarer til et gymnasialt engelsk på B-niveau. Se denne side for yderligere information: http://talent.au.dk/phd/arts/application/english-test/

Ansøgning om ph.d.-stipendium og indskrivning til ph.d.-studiet kan kun ske via Aarhus Universitets web-baserede ansøgningsfacilitet.
Vejledning til ansøgningsfaciliteten: http://talent.au.dk/phd/arts/application/application-guide/

Ansøgningsfrist: 15. marts 2018 kl. 23:59 (dansk tid)
Ansøgningen mærkes: 
2018-10

Aarhus Universitet kan i bedømmelsesprocessen afholde uddybende samtaler med udpegede ansøgere.