Middelalderisme i dansk romantisk litteratur (4+4 eller 5+3)

Ph.d.-stipendium i Middelalderisme i dansk romantisk litteratur (4+4 eller 5+3)

Ph.d.-skolen Graduate School, Arts, Faculty of Arts, Aarhus Universitet opslår under forudsætning af fornøden bevilling i samarbejde med Danmarks Frie Forskningsfond  (tidligere Det Frie Forskningsråd | Kultur og Kommunikation) et ph.d.-stipendium i Middelalderisme i dansk romantisk litteratur til besættelse pr. 1. januar 2018 for en periode på indtil 3 år (5+3) eller for en periode på indtil 4 år (4+4). Det forventes, at kandidaten, der tildeles stipendiet, vil kunne påbegynde ph.d.-studiet pr. 1. januar 2018.

Ph.d.-stipendiet samfinansieres mellem de 2 ovenstående parter.

 

Det kollektive forskningsprojekt ”Middelalderisme i dansk romantisk litteratur” er støttet af Det frie forskningsråd og har hjemme på Afdeling for Litteraturhistorie. Projektet undersøger genopdagelse, genbrug og genopfindelse af middelalderen i dansk litteratur 1750-1850 og har til hensigt at skrive den danske romantiske middelalderismes litteraturhistorie. Projektet består af fire delprojekter, hvor nærværende ph.d.-projekt vil fokusere på tiden efter 1800. Projektet kan omfatte middelalderistiske temaer i dansk skønlitteratur, genudgivelser af dansk middelalderlitteratur eller oversættelser til eller fra dansk af middelalderistisk litteratur. Ph.d.-projektet vil resultere i en individuel afhandling, men kandidaten forventes også at indgå i et samarbejde med de øvrige deltagere og bidrage til det overordnede projekts samlede aktiviteter og resultater.

Der vil blive lagt vægt på, at ansøgeren:

  • Har en kandidatgrad (eller min. 60 ects på kandidatuddannelsen) i Nordisk litteratur, Litteraturhistorie eller andre relevante discipliner relateret til litteraturstudier.
  • Læser og skriver dansk.
  • Har kendskab til romantisk litteratur og/eller middelalderisme.
  • Er interesseret i at indgå i et tæt forskningssamarbejde

Ph.d.-studiet gennemføres iht. gældende regler for ph.d.-uddannelsen, pt. bekendtgørelse af 27. august 2013 om ph.d.-uddannelsen ved universiteterne og visse kunstneriske uddannelsesinstitutioner (ph.d.-bekendtgørelsen): http://talent.au.dk/phd/arts/rulesandforms/thephddegreeprogramme/

Beskrivelse af ph.d.-skolens forskeruddannelse: http://talent.au.dk/phd/arts/phdstudystructure/

Retningslinjer for ph.d.-studiet ved ph.d.-skolen Graduate School, Arts: http://talent.au.dk/phd/arts/rulesandforms/thephddegreeprogramme/

Ph.d.-stipendiaten indskrives som ph.d.-studerende ved Graduate School, Arts, Faculty of Arts, Aarhus Universitet med henblik på gennemførelse af ph.d.-studiet ved Institut for Kommunikation og Kultur, Aarhus Universitet.

Ph.d.-stipendiaten tilknyttes ph.d.-programmet Kunst, Litteratur og Kulturstudier.

Ph.d.-stipendiaten får arbejdssted på Institut for Kommunikation og Kultur, Aarhus Universitet. Der forventes normal, daglig tilstedeværelse på instituttet.

Ph.d.-studiet forventes at indeholde et længerevarende studieophold ved en udenlandsk institution, jf. retningslinjerne for ph.d.-studiet.

Institut for Kommunikation og Kulturs forskningsaktiviteter:
http://cc.au.dk/forskning/forskningsprogrammer/

 

4+4-stipendium

Ansøgning om ph.d.-skolens SU-ph.d.-stipendier (4+4) forudsætter, at ansøger kan dokumentere relevante kvalifikationer inden for ph.d.-projektets faglige område i form af en bachelorgrad samt et års kandidatstudier eller tilsvarende kvalifikationer. Tildeling af SU-ph.d.-stipendium forudsætter, at disse kvalifikationer er erhvervet senest 31. december 2017.

Ansøgere, som ved ansøgningsfristen har erhvervet 60 ECTS-point på kandidatuddannelsen, og ansøgere, som ved eksamen efter ansøgningsfristen vil erhverve 60 til 90 ECTS-points på kandidatuddannelsen kan søge SU-ph.d.-stipendium. Ansøgere som ved ansøgningsfristen har erhvervet 90 ECTS-point henvises til at søge 5+3 ph.d.-stipendium, såfremt kandidatstudiet er afsluttet senest dagen før ph.d.-studiestart.

Varigheden af ph.d.-studiets del A afhænger af, hvor mange ECTS-point, der vil være optjent ved studiestart. Vurderingen af varigheden sker på grundlag af ansøgningens oplysninger om antal optjente og tilmeldte ECTS-point.

Det er en betingelse, at tilmeldte eksamener bestås for at man kan få tildelt et SU-ph.d.-stipendium.

SU-ph.d.-stipendier tildeles iht. bekendtgørelse af lov om statens uddannelsesstøtte, afsnit II: https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=158626 (SU-loven).

I tilknytning til SU-ph.d.-stipendiet tilbydes stipendiaten lønnet arbejde, i alt 280 timer fordelt over studiets del A. Ansættelse iht. Protokollat om ph.d.-stipendiater, Aftale om aflønning af ph.d.-studerende for arbejdsopgaver i forbindelse med forskeruddannelsen: http://talent.au.dk/phd/arts/rulesandforms/thephddegreeprogramme/

SU-ph.d.-klip og timeløn: http://talent.au.dk/phd/arts/rulesandforms/salary-and-employment/salary-part-a-of-the-4-4-programme/

 

5+3-stipendium

Ansøgning til ph.d.-skolens 3-årige stipendier (5+3) forudsætter, at det 2-årige kandidatstudium (120 ECTS) er afsluttet senest 31. december 2017.

Ph.d.-stipendiaten ansættes ved Faculty of Arts, Aarhus Universitet. Ansættelse sker i henhold til overenskomst mellem Finansministeriet og Akademikernes Centralorganisation (se pkt. 6.1.4) og protokollat til AC-overenskomsten om ph.d.-stipendier (se bilag 5). Overenskomsten og protokollatet kan du hente fra: http://talent.au.dk/phd/arts/rulesandforms/thephddegreeprogramme/

Løn: http://talent.au.dk/phd/arts/rulesandforms/salary-and-employment/salary-5-3-programme-and-part-b-of-the-4-4-programme/

 

Ansøgning
Faglig rådgivning i forbindelse med ansøgning om ph.d.-stipendium henvises til ph.d.-programlederen for ph.d.-programmet Kunst, Litteratur og Kulturstudier: http://talent.au.dk/phd/arts/contacts/

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til lektor Lis Møller, Institut for Kommunikation og Kultur, e-mail litlm@cc.au.dk, tlf. 8716 3032.  

Ansøgning om ph.d.-stipendium og indskrivning til ph.d.-studiet kan kun ske via Aarhus Universitets web-baserede ansøgningsfacilitet.
Vejledning til ansøgningsfaciliteten: http://talent.au.dk/phd/arts/application/application-guide/

 

Ansøgningsfrist: 1. oktober 2017 kl. 23:59
Ansøgningen mærkes:
2017-19

Aarhus Universitet kan i bedømmelsesprocessen afholde uddybende samtaler med udpegede ansøgere.